Ajuntament de Tarragona IMET Pec Ciudad amiga de la infancia Ciutat educadora Repsol

VI premis IMET d'educació "Josep Vives Ciurana"

 

Bases

Els premis s’adrecen als centres educatius de la ciutat de Tarragona,

amb les següents categories:

a) Primer cicle d’educació Infantil. Llars d’infants 0-3 anys

b) Segon cicle d’educació Infantil. (3-6 anys)

c) Educació Primària (6-12 anys)

d) Educació especial

e) Experiències transversals, amb participació de diverses etapes del centre

f) Accèssit Anna Mula Vicient

 

Les experiències educatives que es presentin, s'han d'haver implementat total o parcialment en el curs ACTUAL i/o en l'anterior,

i preferentment referides als següents àmbits temàtics:

- Tarragona Ciutat Educadora i Ciutat Amiga de la Infància

- Pràctiques educatives amb les famílies

- Programes coparticipats amb altres ciutats

- Cohesió social i convivència

- Preservació i sostenibilitat del medi ambient. Anella verda de Tarragona

- Tecnologies de la informació i la comunicació

- Artístiques i culturals

- Aprenentatge de les llengües

També s’admetran projectes o experiències d’altres àmbits temàtics que suposin la millora de la qualitat i la convivència en el procés d’ensenyament – aprenentatge.

 

Termini de presentació:

De l’1 al 31 de juliol de 2020, ambdós inclosos. Les experiències es presentaran telemàticament al web de l’IMET – Premis IMET o bé a la seu de l’IMET AL c/ Ramón y Cajal, núm. 70, 43005, Tarragona.

 

Modalitats de presentació

1) On-line, en aquesta web en format digital i adjuntant el els llocs corresponents la fitxa de l’experiència, els documents, presentació, multimèdia, imatges, ...

2) Lliurats a l’IMET, en suport físic i copia en CD, DVD o llapis de memòria amb tota la informació que es consideri necessària per a la valoració del Jurat: fitxa de l’experiència, documents, multimèdia, presentacions, imatges, etc.

OBSERVACIONS:

- En els dos casos cal formalitzar i adjuntar la FITXA DE DADES I RESUM DE L’EXPERIÈNCIA, disponible al web de l’IMET.

- Si es considera necessari per una millor valoració del Jurat, es pot aportar a la seu de l’IMET altres documents i materials originals de l’activitat, presentant-los en el termini establert pel lliurament d’experiències. Es podran recuperar després del lliurament dels Premis.

 

Dotació econòmica

Els “Premis IMET d’Educació “Josep Vives Ciurana” tenen una dotació econòmica de 1.200,00 € per a cadascuna de les categories, que serà aportada per l’empresa col·laboradora, REPSOL. L’IMET i empresa col·laboradora podran acordar l’actualització del referit import i/o l’atorgament d’accèssits i altres dotacions que considerin adients.

L’Ajuntament no es responsabilitza de les implicacions fi scals que per als benefi ciaris puguin tenir l’atorgament d’aquests Premis.

 

Jurat qualificador

- President: Conseller delegat d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona

- Vicepresidència: Direcció de l’IMET

- Secretari: Tècnic d’educació de l’IMET

- Vocals: Un professor/ professora de cada ensenyament segons categories.

- Un representant de l’empresa REPSOL.

El representant del professorat de cadascun dels nivells, no participarà en les deliberacions ni en la votació relativa al propi centre. El jurat qualificador serà nomenat o bé confirmat l’anterior pel president en la convocatòria de cada edició.

 

Lliurament dels Premis

Els “Premis IMET d’Educació Josep Vives Ciurana” es convocaran per a cada curs acadèmic i es concediran als guanyadors en el curs d’un acte solemne que tindrà lloc a Tarragona, el primer trimestre del curs escolar. L’acte serà presidit per una autoritat política de l’Ajuntament, la direcció de l’IMET, un representant de l’empresa col·laboradora i es convidarà als membres del jurat qualificador del Premi.

L’import del Premi, en cadascuna de les categories, és indivisible i la seva percepció es considera compatible amb l’atorgament d’altres ajuts o subvencions atorgades per altres administracions públiques o ens públics o privats, per a la mateixa finalitat.

 

Obligacions de l’organització i dels centres premiats

8.1 Obligacions de l’organització

CERTIFICACIÓ: Es lliurarà als guanyadors un diploma acreditatiu del premi obtingut.

COMUNICACIÓ:

- La publicitat de la convocatòria (mitjans comunicació, díptics informatius, cartelleria)

- La plana web de l’Ajuntament i de l’IMET - Premis IMET.

- Comunicat de premsa: Es realitzarà i lliurarà un comunicat de premsa adreçat als mitjans de comunicació de més incidència i especialitzats en temes d’educació a Tarragona.

Es facilitarà als centres premiats la presentació de la seva experiència a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE), per, si s’escau, ser seleccionada i publicada en la base de dades de bones pràctiques de l’AICE.

8.2. Obligacions dels centres premiats

Els centres educatius guanyadors dels Premis cediran de manera no exclusiva els drets d’explotació de la propietat intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació publica i de les obres o projectes i actuacions premiats).

 

Acceptació de les bases

El fet de presentar la documentació per tal de participar i d’optar a la concessió d’aquests Premis, suposa l’acceptació integra i sense reserves d’aquestes bases.

 

Interpretació

Les decisions del Jurat són inapel·lables.

El Jurat resoldrà les qüestions que puguin sorgir no previstes en aquestes bases.

El Jurat qualificador podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o algun dels Premis previstos.

 

Vigència de les bases

Aquests bases tindran vigència indefinida salvat que s’acordi la modificació o la derogació expressa, i subjectes al Conveni signat amb REPSOL PETRÓLEO, SA, per al fi nançament de l’activitat.

 

Règim jurídic

En tot allò que no estigui previst en aquestes bases, s’estarà al que determini la normativa que sigui d’aplicació en aquest Ajuntament, o si escau, pel que determini el jurat, el qual s’ajustarà en tot cas a la normativa vigent aplicable.

 

Recursos

Contra els acords de concessió i desestimació dels Premis els interessats podran interposar, potestativament, recurs de reposició davant l’alcalde en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la data de la seva notificació, o, directament, recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Tarragona, en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la data de la seva notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció contenciosa-administrativa, sens perjudici de poder exercitar qualsevol altre recurs que estimeu procedent.

 

Llei orgànica de protecció de dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les idees que es presentin al concurs, i també totes les dades, documentació i informació de qualsevol classe que subministrin, tindran caràcter confidencial i restringit i com a tals seran tractades per l’Ajuntament de Tarragona i la resta dels membres del Jurat.

De conformitat amb la normativa en matèria de tractament de dades de caràcter personal, l’Ajuntament de Tarragona informa que és responsable d’un fitxer de dades de caràcter personal, en què les dades contingudes en els projectes presentats en aquests Premis i aquelles obtingudes mitjançant la candidatura als Premis, inclosa l’adreça de correu electrònic, seran objecte de tractament per part de l’Ajuntament de Tarragona amb la finalitat d’informar sobre la convocatòria i l’atorgament dels Premis, la informació relacionada amb les activitats de l’IMET i per tal remetre als participants, per qualsevol mitjà, incloses les comunicacions electròniques, informació sobre novetats, activitats, productes i/o serveis o d’altra informació que pugui resultat del interès dels participants relacionades amb l’activitat educativa de l’IMET i l’Ajuntament de Tarragona.

Amb la presentació de la sol·licitud, els participants autoritzen expressament i inequívocament el tractament de les seves dades a l’IMET, l’Ajuntament de Tarragona i el patrocinador, per les finalitats esmentades.

En el cas que els participants no desitgin que el tractament de les seves dades es realitzi amb les finalitats descrites per part de l’IMET - Ajuntament de Tarragona o desitgi exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, hauran de remetre un correu electrònic amb la seva sol·licitud a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o dirigir un escrit a: Ajuntament de Tarragona - IMET, Av. Ramón y Cajal 70, 43005 de Tarragona.

Utilitzem cookies, pròpies i de tercers, per a oferir els nostres serveis i recollir informació estadística. Accedint a aquest domini accepta la seva instal·lació i l'ús dels termes de la nostra política de privacitat. Veure la Política de Privacitat